GDPR

Informace pro klienta při přijetí osobních údajů zprostředkovatelem – realitním agentem

Správce osobních údajů
Jméno:   Petra Krátká, realitní činnost, IČ: 72380152
Veronika Krátká, realitní činnost, IČ: 05990599
Adresa: sídlo: Tolstého 524/29, 616 00 Brno, pobočka kanceláře: Erbenova 22, Brno
E-mail: kratka@atelier09.cz
Tel: +420 608438757

Právní základ pro zpracování
• Smlouva o zprostředkování právních služeb, zejména uzavření  Kupní smlouvy nebo Smlouvy o nájmu nemovitosti
• Plnění povinností realitního zprostředkovatele
• Oprávněný zájem správce

Požadavek na to, aby byly osobní údaje klienta správcem zpracovávány, vyplývá z povahy realitní činnosti tedy zprostředkování právních služeb. Každá právní služba vyžaduje k jejímu řádnému poskytnutí rozdílný rozsah a rozdílné kategorie osobních údajů. Za účelem uzavření a plnění smlouvy o zprostředkování právních služeb budou zpracovány zejména kontaktní a identifikační údaje klienta (vč. rodného čísla), údaje, které klient správci sdělí z důvodu poskytnutí realitní služby a zprostředkování právní služby v konkrétní věci, a údaje, které budou poskytnuty protistranou nebo dalšími osobami v souvislosti s poskytováním služby, případně z veřejných rejstříků.
Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen „klient“), která vyplývá ze smlouvy o realitní činnosti – zprostředkování právních služeb (zprostředkování uzavření Kupní smlouvy či Smlouvy o nájmu).

Účel zpracování
Realitní činnost, Zprostředkování poskytnutí právních služeb (zprostředkování právního servisu při prodeji, koupi nebo pronájmu nemovitostí) podle smlouvy uzavřené s klientem.
Plnění povinností zprostředkovatele vyplývajících zejména ze zákona o realitní činnosti a souvisejících právních předpisů, právních předpisů upravujících povinné platby a účetnictví, jakož i dalších předpisů, jimiž je povinen se zprostředkovatel při poskytování realitních služeb řídit.
Oprávněný zájem správce – ochrana vlastních práv, výkon práv a uplatňování nároků vyplývajících ze smlouvy uzavřené s klientem.

Příjemci osobních údajů
• Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
• Poskytovatelé služeb potřebných pro poskytování právních služeb (např. externí účetní firma, správce IT systému, poskytovatelé IT služeb)
• Advokáti spolupracující se správcem
• Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, po kterou bude trvat příslušný účel zpracování. Po uplynutí této doby bude s osobními údaji naloženo dle platné právní úpravy, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva klienta
Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.
Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.
Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.
Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, pokud jsou osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)