GDPR

Informace pro klienta při přijetí osobních údajů realitním zprostředkovatelem:

Správce osobních údajů:
Jméno:        Petra Krátká, realitní činnost, IČ:    7238015
Veronika Krátká, realitní činnost, IČ: 05990599
Adresa:       sídlo: Tolstého 524/29, 616 00 Brno, pobočka kanceláře: Erbenova 22, Brno
E-mail:        kratka@atelier09.cz
Tel:             +420 608438757

Účel zpracování a právní základ pro zpracování:
– realizace obchodního vztahu v rámci realitní činnosti či poskytnutí služby – plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem
– plnění povinností realitního zprostředkovatele vyplývajících ze zákona (zejména ze zákona o realitním zprostředkování a realitní činnosti a souvisejících právních předpisů, právních předpisů upravujících povinné platby a účetnictví, jakož i dalších předpisů, jimiž je povinen se realitní zprostředkovatel při poskytování realitních služeb řídit)
– ochrana oprávněných zájmů správce

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
– identifikační a kontaktní údaje klienta, zejména: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční, u fyzické podnikající osoby obchodní firma, sídlo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo a případné další údaje, které jsou vyžadovány právními předpisy (zejm. zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: místo narození, státní občanství, pohlaví, druh a číslo průkazu totožnosti, stát/orgán, který vydal průkaz totožnosti, doba platnosti průkazu totožnosti)

Příjemci osobních údajů:
–  osoby spolupracující se správcem, tj. zejména spolupracující realitní kanceláře a spolupracující zprostředkovatelé, advokáti, hypotéční poradci, znalci, zpracovatelé poskytující serverové, webové, cloudové nebo IT služby, kteří jsou obchodními partnery správce, osoby, kterým je správce povinen zpřístupnit tyto údaje dle platných právních předpisů – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod..

Doba zpracování osobních údajů:
– po dobu, po kterou budou poskytovány naše služby realitního zprostředkovatele nebo plněna smlouva s klientem, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty

Práva klienta:
a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování;
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, pokud jsou osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, a to nejlépe emailem na adresu: kratka@atelier09.cz nebo telefonicky 608438757 nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.